Schoolgids 2024-2025

Welkom op het OVMZ!

Beste leerling en ouders/verzorgers,

Hartelijk welkom op het Openbaar VMBO en MAVO Zeist.

Op het Openbaar VMBO en MAVO Zeist (OVMZ) wordt iedere dag hard gewerkt om leerlingen een leerzame en fijne schooltijd te bezorgen. Een tijd om later met plezier aan terug te denken; met aan het eind een mooi waardevol diploma op zak en een helder advies voor de keuze van het vervolgonderwijs. Maar er is meer: Op weg naar hun volwassenheid willen we leerlingen graag helpen zelfvertrouwen te tanken, zich steeds meer verbonden te voelen met de wereld om hen heen en op te groeien tot een persoon die verantwoordelijkheid weet te dragen.

Een goede samenwerking tussen de school, de leerlingen en de ouders hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders betrokken zijn bij de school en meedenken over hoe wij het onderwijs nog beter, leerzamer en aantrekkelijker kunnen maken. Op basis van wederzijds vertrouwen, heldere afspraken en spelregels. Leerlingen en ouders mogen van ons verwachten dat wij duidelijk zijn over wat de school te bieden heeft, wat wij van leerlingen en ouders verwachten en wat zij omgekeerd van ons kunnen verwachten.

Deze schoolgids bevat veel informatie om leerlingen en ouders wegwijs te maken op het OVMZ. De gids is bedoeld als een naslagwerk met informatie over het onderwijsaanbod, de lestijden, de roosterzaken, de regels, de vakanties, etc. Ook bevat deze gids een toelichting op wie wij zijn, waar wij voor staan en welke resultaten wij met ons onderwijs willen bereiken. Het OVMZ is van één van de inmiddels 15 scholen van NUOVO Scholengroep.

Wij gaan graag met leerlingen en hun ouders in gesprek over het onderwijs bij ons op school. In geval van vragen, onduidelijkheden of problemen kunnen leerlingen en ouders contact opnemen via de Hoy app of telefonisch met de mentor, de teamleider of de directeur.

Voor actuele informatie, nieuws en meer kunnen leerlingen en ouders de website van de school raadplegen. De schoolgids is beschikbaar als pdf op de website van de school, www.ovmz.nl

De schoolleiding en het team wenst iedereen een uitstekend schooljaar toe op het OVMZ!

De schoolgids is bedoeld voor ouders/ verzorgers en leerlingen. Om de tekst zo toegankelijk mogelijk te maken hebben wij voor de jij-vorm gekozen. Om de leesbaarheid te vergroten hebben wij het over ‘ouders’ wanneer we ‘ouder(s) en/of verzorger(s)’ bedoelen. Waar ‘hij’ of ‘zijn’ staat, kan ‘hij/zij’ en ‘zijn/haar’ gelezen worden.

NUOVO Scholen

Samen met 15 andere scholen maakt het OVMZ onderdeel uit van NUOVO Scholen. Dit is de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in Utrecht. Muriëlle van der Voort en Jeroen Kreijkamp vormen samen het College van Bestuur van de NUOVO Scholen. De website van de NUOVO Scholen is www.nuovo.nl.

Adres en info

Bezoekadres

Blikkenburgerlaan 2a
3703 CV ZEIST

Postadres

Postbus 16

3700 AA ZEIST


Telefoon, e-mail en website

T 030 - 6914544
E info@ovmz.nl
W www.ovmz.nl

Banknummer

NL27RABO0342937928

Routebeschrijving

Routebeschrijving

De schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door twee teamleiders en een directeur.

Teamleider onderbouw Manon Rijken
Teamleider bovenbouw Menno Horst
Directeur Ahmed Mahamed             

Korte omschrijving van het OVMZ

Onze school maakt onderdeel uit van NUOVO Scholen. NUOVO is verantwoordelijk voor openbaar onderwijs aan ruim negenduizend leerlingen die voor een groot deel uit de gemeentes Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist komen. De 15 scholen van NUOVO Scholen bieden samen een breed aanbod; van praktijkonderwijs, VMBO, MAVO, HAVO, VWO en Gymnasium, onderwijs aan anderstaligen en internationaal onderwijs.

De scholengroep is verankerd in de stad en regio en verbindt zich actief met de lokale gemeenschap; bewoners, organisaties en bedrijven.

Het Openbaar VMBO en MAVO Zeist (OVMZ) is gehuisvest op het landgoed “Schoonoord”. Samen met het Openbaar Lyceum Zeist is het OVMZ de huidige bewoner van het landgoed.

Wij zijn een leergemeenschap waar leerlingen echt gezien worden. Het OVMZ is een relatief kleine school met ongeveer 400 leerlingen verdeeld over twee gebouwen. De school biedt vier niveaus van onderwijs; te weten de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde leerweg en theoretische leerweg (mavo), eventueel in combinatie met Leerweg Ondersteunend Onderwijs (lwoo). Het aanbod van de school is ruim te noemen.

In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) zijn er drie profielen voor de leerlingen: sport, expressie en design. Voor alle brugklasleerlingen proberen we de overstap vanaf de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat doen we in Brugklas Extra!

In de bovenbouw volgt iedereen de hoofdrichting Dienstverlening & Producten. Leerlingen kunnen daarbinnen kiezen uit drie routes: Health & Lifestyle, Media & Ondernemen en Technology & Innovatie.

Ongeveer 50% van de totale leerling-populatie komt uit Zeist. 35% komt uit de omliggende plaatsen rondom Zeist te weten: Bunnik, Wijk bij Duurstede, Driebergen, Doorn en Bilthoven. De overige 15% komt uit de stad Utrecht. Daarmee heeft het OVMZ een brede regiofunctie.

Missie, visie en identiteit

Op het Openbaar VMBO en MAVO Zeist word je als leerling uitgedaagd prestaties te leveren, je grenzen te verleggen en je talenten te ontwikkelen. Hierbij word je geholpen door docenten, mentoren en andere medewerkers van de school.

Het Openbaar VMBO en MAVO Zeist wil leerlingen helpen vol (zelf)vertrouwen hun toekomst tegemoet te gaan, zich verbonden te voelen met hun directe omgeving en de grote wereld en daar in vrijheid ook verantwoordelijkheid voor te nemen.

De openbare signatuur is voor het Openbaar VMBO en MAVO Zeist geen leeg begrip: Wij zijn: “Een open school, waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, afkomst, godsdienst of geaardheid”. Dat is een veel gebruikte omschrijving voor het openbare karakter van een school. Het Openbaar VMBO en MAVO Zeist geeft daar op de volgende manier concreet invulling aan:

Open voor leerlingen

Het Openbaar VMBO en MAVO Zeist hanteert geen wachtlijsten om het aantal leerlingen te reguleren. Wie voor het Openbaar VMBO en MAVO Zeist kiest en toelaatbaar is tot de onderwijssoort, wordt in principe toegelaten. Niet de organisatie van de school, maar de ontwikkeling van de leerling staat centraal.


Verdraagzaamheid en tolerantie

Het Openbaar VMBO en MAVO Zeist spant zich in voor een verdraagzame samenleving. Wij beginnen daarmee op school door verschillen tussen mensen te accepteren en te waarderen. Iedereen mag op het Openbaar VMBO en MAVO Zeist zichzelf zijn. Wij staan niet toe dat er gepest of gediscrimineerd wordt. Tegen pesten en discriminatie wordt in overleg met ouders stevig en pedagogisch verantwoord opgetreden.


De school uit, de wereld in!

Open staan voor de wereld om ons heen, interesse voor diverse achtergronden, zienswijzen en levensbeschouwingen. Dat uitgangspunt zit in ons onderwijs verweven. Het verklaart bijvoorbeeld waarom wij veel waarde hechten aan buitenschools leren door middel van activiteiten en excursies als aanvulling op het lesprogramma.